Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
 
สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม
แด่มาเซอร์ทุกท่าน
 
พฤษภาคม / Mai / May
03 - Sr Philippe
05 - Sr Judith
11 - Sr Estelle de Jésus
13 - Sr Mary Fatima
14 - Sr Mathias
15 - Sr Denise
20 - Sr Bernadine 22 - Sr Rita / Sr Marie Emile
24 - Sr Jessica 25 - Sr Sophina / Sr Beda Marie
   
   
ระลึกถึงเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ
พฤษภาคม / Mai / May
02 - Sr Catherine B.
04 - Sr Ste.-Désirée
05 - Sr Agnès de St Paul
07 - Sr M. de la Providence
09 - Sr Callixte 15 - Sr M.-Fabienne
28 - Sr M. du Rosaire 31 - Sr T. de la Croix
 
คณะเซอร์ผู้ฝึกหัดตนของคณะฯ
ความรักที่เราพอใจถวายแด่พระคริสตเจ้าโดยเฉพาะ
เป็นเหตุให้เราเลือกเอาการถือพรหมจรรย์ที่ถวายแล้วมาเป็นชีวิตของตน
ความรักอันทรงพลัง เด็ดขาด ที่มอบแด่พระคริสต์ โดยเฉพาะนี้เอง
ที่ช่วยให้มั่นคงแน่วแน่อยู่ในวิถีทางที่เลือกแล้ว

(ตำรับคู่ชีวิต ข้อ 15)
 
ตำรับคู่ชีวิต คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
นับตั้งแต่แรกเริ่ม ภคินีเซนต์ปอลฯ ได้รับการสถาปนาขึ้นมา
เพื่อตอบสนองการเรียกร้องต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ภคินีจึงตระหนักตลอดมาว่า ในตัวเพื่อนมนุษย์แต่ละคนนั้นเอง คือ "พระเยซูคริสตเจ้า"

(ตำรับคู่ชีวิต ข้อ 6)
 
คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กับงานแพร่ธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
 
แมร์มารีย์ กอแรตตี ลี
มหาธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 
เซอร์อักแนส
บุญรักษา ศรีตระกูล

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
[ประวัติย่อ]
ดาวน์โหลด
วจนพิธีกรรมโอกาสต่าง ๆ ของคณะฯ
 
ข้อมูลทั่วไปของคณะฯ
จะเป็น "เซอร์เซนต์ปอล" ได้อย่างไร?
"เซอร์" คือใคร?
จิตตารมณ์และงานของคณะฯ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ
ขั้นตอนการอบรมของคณะฯ
คุณสมบัติของผู้สมัครบวชในคณะฯ
คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ ทั่วโลก
FRANCE - CHARTRES - 1696 - บ้านแม่ฯ
ANTILLES / GUYANE - 1727
HONG KONG - 1848
KOREA - TAEGU - 1878
KOREA - SEOUL - 1878
SWITZERLAND - 1901
PHILIPPINES - 1904
ROME - 1930 - บ้านศูนย์กลางคณะฯ
CANADA - 1930
USA - 1963
AUSTRALIA - 1984
โรงเรียนของคณะฯ ในประเทศไทย
อัสสัมชัญคอนแวนต์ - 1905
ซางตาครู้สคอนแวนท์ - 1906
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ - 1907
เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ - 1925
เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ - 1956
เซนต์ปอลคอนแวนต์ - 1963
เซนต์โยเซฟ ระยอง - 1963
เซนต์โยเซฟ บางนา - 1968
เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ - 1975
เซนต์โยเซฟ ทิพวัล - 1977
เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย - 1983
เซนต์ปอล หนองคาย - 1984
โรซารีโอวิทยา - 1988
เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี - 1989
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ - 1994
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม - 1995
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ - 1995
เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด - 1996
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี - 1997
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ - 1998
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม - 2006
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี - 2007
โรงเรียน สถานที่ที่คณะช่วยบริหารงาน
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ - 1898
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี - 1947
โรงเรียนมารดานฤมล - 1955
โรงเรียนมารีย์วิทยา - 1956
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ - 1969
โรงเรียนภัทรวิทยา - 1972
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ - 1974
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา - 1975
โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ - 1975
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา - 1977
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ - 1985
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ - 1985
โรงเรียนศีลรวี - 1989
โรงเรียนสันติวิทยา - 1990
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง - 2006
โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา - พบพระ - 2009