ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร - แม่พระถือศีลชำระ - รื้อฟื้นคำปฏิญาณตน

2 FEB 2016

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016 คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ ทั่วโลกร่วมใจกัน รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนในชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้า คณะเซอร์ฯ ทุกท่านยกจิตใจ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมารดามารีย์ ในการมอบอุทิศชีวิตทั้งครบ สำหรับกิจการต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ตามจิตตารมณ์ของ "คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร" เฉกเช่น ท่านนักบุญเปาโลกองค์อุปถัมภ์ของคณะฯ ที่มอบถวายอุทิศตน "ทั้งชีวิต" แด่พระคริสตเจ้า ในความซื่อสัตย์ ... ราบเรียบ... การงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9