สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์คณะฯ

Sisters of St. Paul of Chartres - Thailand Province

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล ซึ่งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีนักบุญเปาโลเป็นองค์อุปถัมภ์ คณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ ได้มาร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในการภาวนา เข้ารับการอบรมฟื้นฟูความเชื่อ ร่วมกันในวันแห่งความชื่นชมยินดีดังกล่าว

spcthai