สัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

รูปภาพ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 หัวข้อ "การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15