พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช ปฏิญาณตนตลอดชีพ

DATE : 1 MAY 2019

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมาคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แขวงประเทศไทยได้จัดพิธี พัชสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช ในชีวิตนักบวช และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของเซอร์จำนวน 4 ท่าน | พัชรสมโภช (70 ปี) เซอร์อัลฟองส์ เดอ เซนต์เปียร์ วรศิลป์ เซอร์อานาสตาซี ผังรักษ์ เซอร์เซนต์เปียร์ เรืองมัจฉา | พัชรสมโภช (60 ปี) เซอร์เบอาทริส มารี วงศ์สวัสดิ์ เซอร์แบร์ฆมันส์ เดอ มารี ลิขิตธรรม | สุวรรณสมโภช เซอร์อันนา ปราณี โภคทวี เซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ | หิรัญสมโภช เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง เซอร์อักแนส เทแรส อุ่นวิจิตร เซอร์มารีเปียร์ ปั้นเอี่ยม เซอร์มารีฟรังซิส วรสาร เซอร์มารีบลองช์ วรสาร | ปฏิญาณตนตลอดชีพ เซอร์ดาเนียล เพียรกิจพงษ์ไพร เซอร์ไอดา กล้าณรงค์การ เซอร์อนาเบล เทาะเว เซอร์นอร่า สง่างาม | โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร