ประมวลภาพข่าว และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
ตั้งปี ค.ศ. 2011 - ปัจจุบัน

ต้องการดูรูปของแต่ละกิจกรรม - คลิกที่รูป

 

ปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำ ปี ค.ศ. 2018

 
 • เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2018 คณะเซอร์บ้านศูนย์กลางคณะฯ นำโดยแมร์มีเรียม กิจเจริญ ได้จัดพิธีปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำ
  โดยแสดงออกซึ่งความรัก และความศรัทธาเป็นพิเศษต่อแม่พระ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม ในทุก ๆ วันที่วัดน้อยบ้านศูนย์กลางฯ คณะเซอร์ คณะครูคาทอลิก
  กลุ่มพลมารีย์ และพนักงานทุกคนร่วมกันสวดสายประคำกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเย็น
 

120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิต และพันธกิจ ของคณะเซอร์ในประเทศไทย

 
 • ความชื่นชมยินดี และการเฉลิมฉลอง ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ซึ่งเข้ามาเริ่มพันธกิจด้านการรักษาพยาบาลในดินแดนสยาม
  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1898 จากวันวาน จวบจนวันนี้ 120 ปี พระพร และพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  ในหนทางของการดำเนินชีวิต และการแพร่ธรรมของคณะฯ ในประเทศไทย ที่งอกงามและเติบโตขึ้นทั่วท้องทุ่งแห่งเมตตาธรรม ในความรักของพระคริสตเยซู
  ในโอกาสนี้ คณะเซอร์แขวง และประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเซอร์แขวงประเทศไทย โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ
  มีขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ณ หอประชุม Trinity โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 

120 ปี แห่งก้าวแรก ณ ดินแดนสยาม ของคณะเซอร์เซนต์ปอลฯ

 
 • 24 เมษายน ค.ศ. 1898 ก้าวแรก ณ ดินแดนสยาม ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อเริ่มพันธกิจแห่งเมตตาธรรมที่ "โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์"
  โดยในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2018 เพื่อระลึก "ก้าวแรก" นั้น คณะเซอร์ฯ แขวงประเทศไทย จึงร่วมใจกันโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสการเฉลิมฉลองดังกล่าว
  ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี
  คณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ รวมถึงบุคคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ ร่วมในการเฉลิมฉลองดังกล่าวนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
 

120 ปี "บ้านหลังแรก" กับงานแพร่ธรรมของคณะเซอร์ฯ ในประเทศไทย

 
 • 24 เมษายน ค.ศ. 1898 เมื่อ 120 ปีที่ผ่านมา เป็นวันที่คณะเซอร์ 7 ท่าน เดินทางมาถึงยัง "บ้านหลังแรก" นั่นคือ "โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์"
  ซึ่งพระพรพิเศษของคณะ ด้านการรักษาพยาบาลเริ่มขึ้นที่นี่ ในโอกาสเฉลิมฉลองของการเข้ามาทำงานของคณะฯ ในประเทศไทย
  ในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2018 คณะเซอร์ฯ ทั่งประเทศจึงกลับมายัง "บ้านหลังแรัก"
  นี้เป็นอีกครั้ง เพื่อระลึกถึง "ก้าวแรก" และ "พันธกิจแรก" ในดินแดนสยาม ของ "คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร"
 

จาริก...จารึก...ในดวงใจ...สู่ดินแดน ถิ่นเซอร์บรรพชน

 
 • เมื่อวันที่ 9 - 12 เมษายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา คณะเซอร์จำนวน 34 ท่าน นำโดยแมร์มีเรียม กิจเจริญ และเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล
  เดินทางไปยังบ้านศูนย์กลางคณะฯ ที่ไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม ในโอกาสการเฉลิมฉลอง 120 ปี ของคณะฯ ในประเทศไทย
  ซึ่งบ้านที่ไซ่ง่อนแห่งนี้ ครั้งแรกเริ่มงานของคณะฯในเอเชียนั้น ที่นี่ถือเป็นบ้านศูนย์กลางของคณะในเอเชีย และยังเป็นสถานที่ที่ได้ส่งเซอร์จำนวน 7 ท่าน
  เข้ามาเริ่มพันธกิจด้านการรักษาพยาบาล ในประเทศไทย ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1898
 

พิธีพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ

 
 • โมทนาพระคุณพระเจ้า สำหรับเซอร์ 2 ท่าน ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และ 15 ท่านผู้ฉลองในวาระต่าง ๆ ของชีวิตนักบวช
  โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อเสาร์วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
  ณ หอประชุม Trinity Hall - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 

ระลึกถึงเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ - เสกสุสานของคณะ

 
 • วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 โอกาสเดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
  ได้ร่วมกันระลึกถึงบรรดาเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ ณ สุสานของคณะฯ โดยมีวจนพิธีกรรมที่โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  และมีพิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงผู้ล่วงลับที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ที่สุสานของคณะฯ
  ขอให้วิญญาณของเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ จงประสบสุขเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าเทอญ
 

วันนักบวชสากล ปี ค.ศ. 218

 
 • วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ มีการฉลอง 25 ปี 50 ปี 60 ปี 70 ปี และ 75 ปีในชีวิตนักบวช
  คณะนักบวชที่ทำงานในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต่างร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเกรียงกัน เพื่อรื้อฟื้น "คำปฏิญาณ"
  และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบรรดาพระสงฆ์นักบวช ที่ฉลองในโอกาสสำคัญนี้
 

SPC ACADEMIC BAZAAR - ติดปีกปัญญา...พาสู่โลกอนาคต

 
 • เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม ค.ศ. 2018 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ในโอกาสการเฉลิมฉลอง 120 ปีของคณะในประเทศไทย
  ได้จัดให้มีมหกรรม SPC ACADEMIC BAZAAR ขึ้น โดยโรงเรียนของคณะ และโรงเรียนที่คณะช่วยบริหารงาน กว่า 50 โรง พร้อมด้วยบุคลากรด้านการศึกษา
  ทุกส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 

การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้ สู่ THAILAND 4.0

 
 • เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม ค.ศ. 2018 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร นำโดยเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล และเซอร์มารีอา โปลิน ที่ปรึกษาด้านการศึกษาของคณะ
  พร้อมด้วยคณะเซอร์ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษาทั้งโรงเรียนของคณะ และโรงเรียนที่คณะช่วยบริหารงาน
  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว และในโอกาสนี้ คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จะเป็นผู้รับผิดชอบการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562
  ต่อจากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
 

แมร์มารีอา กอแรตตี ลี มหาธิการิณี เยี่ยมแขวงประเทศไทย

 
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2018
  แมร์มารีอา กอแรตตี ลี มหาธิการิณี และ เซอร์เอมิลี หลุยส์ เดล คาสติลโล ที่ปรึกษา ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานเฉลิมฉลอง 120 ปีของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย
  โดยในโอกาสนี้เองได้ถือโอกาสเยี่ยมบ้านต่าง ๆ ของแขวงประเทศไทย ในงานต่าง ๆ ที่คณะเซอร์ได้ทำเพื่อ "พันธกิจแห่งเมตตาธรรม" ในประเทศไทย
 

ส่งมอบความสุขโอกาสปัสกา - HAPPY EASTER

 
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา คณะเซอร์ฯ แขวงประเทศไทย
  ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชปัสกา ในช่วงโอกาสแห่งความชื่นชมยินดี
  ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า
  เซอร์ทุกท่าน ได้ส่งมอบความสุข ความรัก และพระพรแด่แมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และแก่กันและกัน
 

การเข้าเงียบ ฟื้นฟูจิตใจของคณะเซอร์

 
 • ในทุก ๆ ปี คณะได้จัดให้เซอร์ทุกท่าน ได้มีโอกาสพิเศษในการฟื้นฟูจิตใจ มีเวลารำพึง และไตร่ตรอง
  เพื่อใช้เวลานี้ในการทบทวน และฟื้นฟูจิตวิญญาณของตน ในฐานะสมาชิกของ "คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ"
  โดยส่วนใหญ่จะเป็นเวลาในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 และเป็นพิเศษ สำหรับสมาชิก
  ที่ฉลองครบ 25 50 และ 60 ปี ในชีวิตนักบวช จะมีเวลานี้ยาวนานเป็นพิเศษ...สำหรับโอกาสพิเศษของชีวิต
 

320 ปี คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 • คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1696 โดยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ในความร่วมมือของคุณแม่มารีย์ อานน์ เดอ ติยี
  โอกาสที่บรรดาเจ้าคณะแขวงฯ และผู้แทนเซอร์จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมในการประชุมสมัชชาของคณะฯ
  ทางคณะฯ จึงได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลอง และระลึกถึงโอกาสพิเศษนี้ร่วมกัน ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 

"สตรีไม่นิ่งดูดาย ใช้ธรรมะฝ่าวิกฤต" - วันสตรีสากล

 
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม สภาพระสังฆราชคาาทอลิกแห่งประเทศไทย
  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส "วันสตรีสากล" ณ วัดมหาไถ่ กรุงเทพมหานคร
  โดยหลังพิธีฯ มีการเสวนาในหัวข้อ "สตรีไม่นิ่งดูดาย ใช้ธรรมะฝ่าวิกฤต" นำโดยเซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์
 

แสวงบุญโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 ยุวภคินี "คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร"
  พร้อมด้วยเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ ร่วมกันแสวงบุญที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน นครปฐม
  สำหรับโอกาสนี้ คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ได้เป็นผู้นำภาวนา และแบ่งปันพระวาจาสำหรับคณะเซอร์ทุกท่าน
 

การประชุมสภาคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 • ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2016
  ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  โดยในโอกาสนี้เจ้าคณะแขวงต่าง ๆ จากทั่วโลก ตลอดจนผู้แทน
  ร่วมกันเฉลิมฉลอง "320 ปี คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร"
 

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร - แม่พระถือศีลชำระ

 
 • เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016 คณะเซอร์ฯ ทั่วโลกร่วมใจกัน รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนในชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้า
  คณะเซอร์ฯ ทุกท่านยกจิตใจ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมารดามารีย์ ในการมอบอุทิศชีวิตทั้งครบ
  สำหรับกิจการต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ตามจิตตารมณ์ของ "คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร"
  เฉกเช่น ท่านนักบุญเปาโลกองค์อุปถัมภ์ของคณะฯ ที่มอบถวายอุทิศตน "ทั้งชีวิต" แด่พระคริสตเจ้า
  ในความซื่อสัตย์ ... ราบเรียบ... การงาน
 
 

ฉลองวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์

 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014
  คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
  โอกาสฉลองวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โดยในงานนี้คณะเซอร์ฯ คณะพลมารีย์ และครูโรงเรียนในเครือ
  ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างมากมาย และพร้อมกับให้บริการด้านต่าง ๆ
  สำหัรบแขกทุกท่านที่มาร่วมในงานดังกล่าวด้วย
 

พิธีรับกางเขน ของโปสตุลองค์ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014
  คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดวจนพิธีกรรม รับกางเขนของโปสตุลองค์ใหม่ จำนวน 5 คน
  โดยมีเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ
  ร่วมด้วยแมร์มีเรียม กิจเจริญ และ เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์
  ณ วัดประจำนวกสถานคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร บางนา สมุทรปราการ
 

ระลึกถึงเซอร์บรรพชน ในโอกาสเดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ

 
 • คณะเซอร์ฯ จากบ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ร่วมกันระลึกถึงวิญญาณของเหล่าเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ
  โดยจัดให้มีวจนพิธีกรรม และพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสดังกล่าว
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014
  ณ สุสานของคณะฯ จังหวัดชลบุรี และ สุสานของคณะฯ จังหวัดระยอง
 

ร่วมไว้อาลัยแด่...เซอร์โกลติลด์ เดอ มารี วาปีทะ

 
 • ประมวลภาพวจนพิธีกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม ค.ศ. 2014
  ณ วัดพระจิต โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ และ สุสานของคณะฯ ที่ระยอง
 

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของแมร์มารีอา กอแรตตี ลี
โอกาสเยี่ยมโรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 
 • ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของแมร์มารีอา กอแรตตี ลี
  โอกาสเยี่ยมโรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน ค.ศ. 2014
 

ประมวลภาพการต้อนรับมหาธิการิณี แมร์มารีอา กอแรตตี ลี
และกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสฉลองศาสนนาม แมร์มีเรียม กิจเจริญ

 
 • ประมวลภาพการให้การต้อนรับแมร์มารีอา กอแรตตี ลี มหาธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  โอกาสแวะเยี่ยมแขวงประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2014
  ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 

รวมมิตรศิษย์เซนต์ปอลฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 
 • กิจกรรมร่วมมิตรศิษย์เซนต์ปอลฯ นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  สำหรับโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และโรงเรียนที่คณะฯ ร่วมบริหารงาน
  โดยในครั้งนี้ มีคณะเซอร์ ครู ศิษย์เก่า และนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  จากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 210 คน

  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 24 สิงหาคม ค.ศ. 2014
  ณ คุ้มพญารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 

สัมมนาเซอร์วัยแห่งปรีชาญาณ

 
 • คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดสัมมนาสำหรับเซอร์อาวุโสขึ้น
  โดยมีเซอร์เข้าร่วมจำนวน 30 คน
  เมื่อวันที่ 15 - 17 สิงหาคม ค.ศ. 2014
  ณ บ้านเข้าเงียบเซนต์ร็อค
 
 

รวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ครั้งที่ 9

 
 • ในทุก ๆ ปี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จะจัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนคาทอลิก
  โดยเฉพาะนักเรียนคาทอลิกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สำหรับโรงเรียนของคณะฯ
  และโรงเรียนที่คณะเซอร์ร่วมบริหารงาน

  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นดังกล่าว ได้ทำความรู้จักกัน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์
  ความรู้ ความสามารถ แก่กันและกัน อันนำมาซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต
  และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนบรรดาเยาวชนเหล่านี้ ก่อนที่จะก้าวออกจากรั้วโรงเรียนไป
  สู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้น พวกเขาจะได้เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อ ในความเป็นคริสตชน
  อย่างกล้าหาญ และมั่นคง
 
 

อบรมสัมมนาคณะเซอร์ที่ปฏิญาณตนตลอดชีพ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2001 - 2013

 
 • เมื่อวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา
  คณะเซอร์ที่ปฏิญาณตนตลอดชีพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 - 2013

  ณ ศูนย์อบรมฟื้นฟูจิตใจของคณะฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 

สมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และฉลองศาสนนามเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม

 
 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2014 คณะเซอร์จากทั่วประเทศไทย ร่วมสมโภชนักบุญเปโตร และ นักบุญเปาโล
  ซึ่งนักบุญเปาโล คือ องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และในโอกาสนี้ยังเป็น วันฉลองนักบุญอิเรเนอุส ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์
  ของเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ

  โดยงานดังกล่าว จัดที่บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 
 

พิธีต้อนรับโปสตุลองค์ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประจำปี ค.ศ. 2014

 
 • คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมต้อนรับ โปสตุลองค์ของคณะฯ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ณ วัดประจำนวกสถาน บางนา
  โดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
  โดยมีคณะเซอร์จากที่ต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีนี้ เพื่อร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดีสำหรับกระแสเรียกของคณะ
 
 

วจนพิธีกรรมถวายพระพรในหลวง และพระราชินี

 
 • วจนพิธีกรรมถวายพระพรในหลวง และพระราชินี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2014
  ณ หอประชุมทรินิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม
 
 

พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 • เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ได้จัดฉลองโอกาศครบรอบ 60 ปี 50 ปี และ 25 ปี
  พัชรสมโภช : เซอร์เมลานี เดอ มารี ธำรงธรรมวงศ์
  สุวรรณสมโภช : เซอร์โอดีล กว้านเจริญ / เซอร์เจมมา ศิริธนานนท์ / เซอร์เอมมา ผิวเกลี้ยง / เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ
  เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม / เซอร์มารี-ซาเวียร์ โรซาร์พิทักษ์ / เซอร์เมรี่ กอแรตตี ไผ่ทอง
  หิรัญสมโภช : เซอร์ชานแนต กาญจนทรางกูร / เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ / เซอร์เดซีเร มูลถวิล เซอร์เอเวอลีน โพธี
  เซอร์ปาตริส ปรัชญาคุณ

  โดยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณดังกล่าว
  ณ หอประชุม Trinity โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 
 

ส่งศพเซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ...พักผ่อนในสันติสุขนิรันดร ณ สุสานของคณะฯ

 
 • หลังจากพิธีบูปชาขอบพระคุณ ปลงศพ คณะเซอร์ฯ นำโดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม แมร์มีเรียม กิจเจริญ
  และคณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ รวมถึงบรรดาแขกผู้มีเกียรติ จากสถานที่ที่เซอร์เคยปฏิบัติงานอยู่
  ได้ร่วมส่งเซอร์ครั้งสุดท้าย สู่ที่พำนักร่างของเซอร์อาเดลา ณ สุสานของคณะฯ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง
 
 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ

 
 • เมื่อวันพฤหัสฯที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2014 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
  ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ เซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ ณ วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
  ในโอกาสนี้บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก
  ได้มาร่วมส่งวิญญาณเซอร์เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความรัก และอาลัย
 
 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึงคุณแม่ของพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม และพี่ชาย

 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2014
  พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม และพี่ชาย ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
  โอกาสระลึกถึงการจากไปของคุณแม่ของท่านทั้งสอง
  ณ วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 

การประชุมสมัชชาแขวง หลังการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 47

 
 • คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาแขวงขึ้น
  หลังจากที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ ของคณะฯ ที่บ้านศูนย์กลางคณะฯ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

  โอกาสนี้บรรดาคณะเซอร์ผู้แทน ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014
  ณ บ้านเซนต์ร็อค จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

พิธีฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ และต้อนรับแมร์มีเรียม กิจเจริญ

 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2014 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
  ได้จัดพิธีฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ - องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ
  และในโอกาสนี้ คณะเซอร์ทั้งหมดของแขวงประเทศไทย ให้การต้อนรับแมร์มีเรียม กิจเจริญกลับสู่ประเทศไทย
  พิธีทั้งหมดดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 
สารจากมหาธิการิณี แมร์มารีย์ กอเรตตี ลี โอกาสคริสต์มาส และปีใหม่ ค.ศ. 2014
 
 
เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองความรัก และสันติของคณะฯ
 
 • ประมวลภาพแห่งความสุข พระพร สันติสุข และการแบ่งปัน
  โอกาสพระคริสตสมภพ ปี ค.ศ. 2013
  ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
 
วันแห่งการขอบคุณ ขออภัย และขอพรสำหรับคณะเซอร์ฯ ประจำปี 2013 - ช่วงบ่าย
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2013 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  มาร่วมกันในวันแห่งการขอบคุณ ขออภัย และขอพรสำหรับสมาชิกทุก ๆ ของคณะ
  โดยมีสมาชิกจากทั่วประเทศได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
  หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงเช้าแล้ว สมาชิกของคณะฯ ทั้งหมดร่วมกันขอพร
  จากพระคาร์ดินัลฯ พระสังฆราช และบรรดาผู้ใหญ่ของคณะฯ
  พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน และในช่วงบ่ายสมาชิกทั้งหมด ประชุมร่วมกัน
  ร่วมกันอำนวยพรในโอกาสพระคริสตสมภพ แด่ เซอร์ไอรีน ชำนาญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ
  ณ ห้องประชุม บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 
วันแห่งการขอบคุณ ขออภัย และขอพรสำหรับคณะเซอร์ฯ ประจำปี 2013 - ช่วงเช้า
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2013 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  มาร่วมกันในวันแห่งการขอบคุณ ขออภัย และขอพรสำหรับสมาชิกทุก ๆ ของคณะ
  โดยมีสมาชิกจากทั่วประเทศได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ในช่วงเช้ามีพิธีตั้งศีลมหาสนิท - ศีลอภัยบาป
  รวมถึงพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยประธานในพิธีได้แก่ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
  ณ วัดน้อยบ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 
กิจกรรมของคณะฯ โอกาสปิดปีแห่งความเชื่อ
 
 • อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสปิดปีแห่งความเชื่อ
  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกาย ค.ศ. 2013
  ณ วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
คณะเซอร์ฯ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี รุ่นที่ 2/2013
 
 • คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดให้มีการอบรมเข้าเงียบ ฟื้นฟูจิตใจ สำหรับสมาชิกเป็นรุ่นที่ 2 ของปี ค.ศ. 2013
  เมื่อวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ณ ศูนย์อบรมและฟื้นฟูจิตใจของคณะฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
พิธีรับกางเขนของโปสตุลองต์ 4 คน
 
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เวลา 17.00
  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดให้มีพิธีมอบกางเขนสำหรับโปสตุลองต์ (ผู้ฝึกหัดตน) จำนวน 4 คน
  ณ วัดน้อยบ้านศรีแห่งชาร์ตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 47
 
 • คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร นำโดยแมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ คณะที่ปรึกษา อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ
  ต่าง ๆ ทั่วโลก และผู้แทนคณะเซอร์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 47
  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 30 กันยายน ค.ศ. 2013
  ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  [ประมวลภาพ 1] - [ประมวลภาพ 2] - [ประมวลภาพ 3] - [ประมวลภาพ 4]
 
อธิการิณีบ้านต่าง ๆ ของคณะฯ เข้าร่วมอบรม "ภาวะผู้นำในความเป็นหนึ่งเดียวแห่งการรับใช้"
 
 • เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม ค.ศ. 2013 อธิการิณีบ้านต่าง ๆ ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้เข้ารับการอบรม โดยคุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์ ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำในความเป็นหนึ่งเดียวแห่งการรับใช้"
  ณ บ้านพลมารีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ค.ศ. 2013
 
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2013 เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม ได้นำคณะเซอร์อาวุโสพักผ่อนร่วมกัน และใช้โอกาสนี้ในการมอบความรัก และแสดงกตัญญุตาต่อกัน ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
  ณ นวกสถานของคณะฯ บางนา จ.สมุทรปราการ
 
ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสสุวรรณสมโภช แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ
 
 • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ - มหาธิการิณี
  คณะเซอร์ฯ ที่ประเทศฝรั่งเศสได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโฮกาสสุวรรณสมโภช
  ซึ่งแมร์มีเรียมได้ปฏิญาณตนตลอดชีวิต ที่นี่ ณ บ้านแม่ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เมืองชาร์ตร ประเทศฝรั่งเศส
 
ฉลองศาสนนามเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2013
  คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยทั้งหมดได้ร่วมกันฉลองศาสนนาม เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 
สัมมนาคณะเซอร์ฯ รุ่นอาวุโส
 
 • เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน ค.ศ. 2013
  คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดให้มีการสัมมนาคณะเซอร์ฯ รุ่นอาวุโส จำนวน 40 ท่าน
  ณ บ้านเซนต็ร็อค จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
พิธีพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ ประจำปี ค.ศ. 2013
 
 • เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
  คณะฯ ได้จัดพิธีพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ

  โดยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
  สำหรับโอกาสดังกล่าว สำหรับปีนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษ
  เพราะเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งชีวิตนักบวช
  สุวรรณสมโภชของ เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อดีตอธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ

  พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม Trinity โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 
พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก ประจำปี ค.ศ. 2013
 
 • เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
  ณ วัดน้อยประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

  คณะฯ ได้จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนครั้งแรก และพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณ
  โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณดังกล่าว
 
พิธีรับเครื่องแบบคณะฯ ประจำปี ค.ศ. 2013
 
 • เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
  คณะฯ จัดให้มีพิธีรับเครื่องบบของคณะ โดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธี
  ณ วัดน้อยประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
 
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภช แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ
 
 • เมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2013
  โอกาสฉลอง 50 ปีแห่งการเป็นนักบวชของแมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ
  คณะเซอร์ฯ แขวงประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสพิเศษ

  โดยมี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีฯ

  ในพิธีนี้ มีคณะพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง คณะครู นักเรีนย สมาคมผู้ปกครอง และองค์กรคาทอลิกต่าง ๆ
  จากทั่วประเทศไทย และพี่น้องชาวลาว ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง
  ณ หอประชุมทรินิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 
นิทรรศการสุวรรณสมโภชแมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ
 
 • เมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2013
  โอกาสฉลอง 50 ปีแห่งการเป็นนักบวชของแมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ
  คณะเซอร์ฯ แขวงประเทศไทย ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตกระแสเรียกของท่าน
  ตลอดระยะเวลา 50 ปีขึ้น ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ

  ในโอกาสนี้ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
  ร่วมเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

  สำหรับนิทรรศการนี้บรรดา พระสงฆ์ นักบวช คณะเซอร์ฯ ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ของคณะฯ
  ทั่วประเทศ ตลอดจนพี่น้องชาวลาว ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก
 
พิธีรดน้ำขอพรแมร์มีเรียม กิจเจริญ และเซอร์มารีย์ กอเรตตี ลี ที่ปรึกษา โอกาสสงกรานต์ปีใหม่
 
 • เมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2013
  โอกาสที่แมร์มีเรียม กิจเจริญ และเซอร์มารีย์ กอเรตตี ลี ที่ปรึกษาเยี่ยมแขวงประเทศไทย
  คณะเซอร์ฯ แขวงประเทศไทย ได้จัดให้มีการรดน้ำขอพร โอกาสสงรานต์ปีใหม่ของไทย
  ทั้งนี้ มีคณะนักบวช คณะเซอร์ฯ คณะครูและนักเรียน ตลอดจนพี่น้องชาวลาว
  ได้เดินทางมารดน้ำขอพรในโอกาสนี้ เป็นจำนวนมาก
  โดยงานดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 
ประชุมสมัชชาแขวงประเทศไทยและลาว
 
 • เมื่อวันที่ 22 - 26 มกราคม ค.ศ. 2013
  คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยและลาว จัดให้มีการประชุมสมัชชาขึ้น
  โดยมีคณะเซอร์ที่ได้รับการเลือกให้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมการไปประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ ครั้งที่ 47
  ในวันที่ 9 - 30 กันยายน ค.ศ. 2013 ที่จะจัดขึ้นที่บ้านศูนย์กลางคณะฯ ณ กรุงโรม ประเทศอิลาลี
 
สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลองค์อุปถัมภ์ของคณะฯ
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ณ วัดน้อย บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม
  คณะเซอร์ทั่วประเทศร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และเปาโลองค์อุปถัมภ์ของคณะฯ
  โดยในโอกาสนี้ ได้เชิญคุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ และคุณพ่อธนายุทธ ผลาผล พระสงฆ์ใหม่
  เป็นประธานในพิธี หลังพิธีคุณพ่อทั้ง 2 ท่านได้อวยพรพิเศษ สำหรับคณะเซอร์ฯ อาวุโส
  และคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ทุกท่าน
 
ระลึกถึงเซอร์โอกุสติน มารี ธุถาวร
 
 • เซอร์โอกุสติน มารี ธุถาวร เสียชีวิตอย่างสงบในพระพรของพระเจ้าเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
  ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทางคณะฯ จัดให้มีการสวดสำหรับมาเซอร์ ณ ศาลาสวดศพ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ
  และมีพิธีปลงศพที่วัดเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 และหลังพิธีได้เชิญศพของมาเซอร์
  ไปพักผ่อนตลอดนิรันดร์ กับคณะเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับของคณะฯ ณ สุสานของคณะฯ ที่ จังหวัดระยอง
  (หลังโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง - สุสานวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง)
 • คำไว้อาลัยจากเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม แด่เซอร์โอกุสติน มารี ธุถาวร ผู้ล่วงลับ
 
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
 • ในโอกาสที่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้เดินทางไปกรุงโรม เพื่อร่วมเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่
  (พระสันตะปาปาฟรังซิส) แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ มหาธิการิณี คณะสงฆ์ คณะเซอร์ คณะนักบวชต่าง ๆ
  และคนไทยที่ศึกษา และอาศัยอยู่ที่กรุงโรม ได้ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระคุณเจ้า เป็นประธานในพิธีฯ
  และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ร่วมกันแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า ที่มีอายุครบ 84 ปี แมร์มีเรียม ฉลองครบ 50 ปี
  และเซอร์เมรี่แคลร์ ทองอินทร์ ฉลองครบ 25 ปี ชีวิตนักบวช โดยพิธีดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013
  ณ Rione Di Trastevere, Lasio, ITALY
 
ร่วมแสดงความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 
 • โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266
  ของพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
  เข้าร่วมแสดงความนอบน้อมต่อพระองค์ท่าน ผ่านทาง พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม
  เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2013
  ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน สาทร กรุงเทพฯ
 
การสอนคำสอนคริสตศาสนธรรม
 
 • เมื่อวันที่ 11 - 15 มีนาคม ค.ศ. 2013
  คณะฯ ได้จัดให้มีการอบรมสำหรับคณะเซอร์ผู้สอนคริสตศาสนา ในโรงเรียนทั้งของคณะฯ และของสังฆมณฑล
  จำนวน 38 ท่าน ในหัวข้อ "การสอนคำสอนคริสตศาสนธรรม" โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้สำหรับการอบรมในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่
  ศูนย์อบรมฟื้นฟูจิตใจ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษา
 
 • เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม ค.ศ. 2013 คณะฯ ได้จัดให้มีการอบรมหัวข้อ
  "นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษา" สำหรับคณะเซอร์ฯ ที่บริหารงานด้านการศึกษา
  ในโรงเรียนของคณะฯ และโรงเรียนของสังฆมณฑลต่าง ๆ โดยงานจัดขึ้นที่ บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ
 
วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดงานวันนักบวชสากลขึ้น
  ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร
  โดยในงานดังกล่าว มีนักบวชคณะต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  ร่วมในงาน และในโอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้เชิญเซอร์ที่จะทำพิธีครบรอบ 50 ปี 25 ปี ของชีวิตนักบวชเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 
พิธีภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนในปีแห่งความเชื่อ
 
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2013 สภาพคริสตจักรในประเทศไทย และคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนในปีแห่งความเชื่อ โดยในงานนี้ บรรดาพระสังฆราช
  องค์กรต่าง ๆ ของคริสตชนจากทุกภาพส่วน บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และคณะเซอร์ คณะครู
  และพี่น้องร่วมความเชื่อเดียวกัน ร่วมกันแสดงออก ถึงความรัก ความเป็นเอกภาพ ในความเชื่อหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซู
  ณ ห้องประชุม Trinity โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และคณะเซอร์บ้านเซนต์โยฯ อำนวยพร และขอพรจากเซอร์อาวุโส
 
 • เมื่อวันอังคารที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ นำคณะเซอร์บ้านเซนต์โยฯ
  อำนวยพร และขอพร โอกาสพระคริสตสมภพ และปีใหม่ แด่คณะเซอร์อาวุโส
  ณ บ้านศรีแห่งชาร์ตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
วันขอขมาคณะฯ และขอพรโอกาสคริสต์มาส และปีใหม่
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2012
  คณะเซอร์จากทั่วประเทศ ร่วมขอขมาซึ่งกันและกัน สำหรับความผิดพลาด และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาตลอดปี ค.ศ. 2012
  โดยมีพิธีตั้งศีลมหาสนิท พิธีบูชาขอบพระคุณ และโอกาสนี้ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
  คณะเซอร์ ได้ร่วมแสดงความยินดี โอกาส 84 ปี ของพระคุณเจ้าฯ
 • ช่วงบ่าย คณะเซอร์ มีประชุมรวมทั้งคณะฯ โดยโอกาสนี้คณะเซอร์ ได้ขอพร และนำความชื่นชมยินดี แก่กันและกัน
  โอกาสพระคริสตสมภพ และปีใหม่ โดยมีเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง นำกิจกรรมในภาคบ่ายนี้
  ณ บ้านศูนย์กลางของคณะ สีลม กรุงเทพฯ
 
คณะเซอร์ คณะครู คณะนักเรียน และสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือฯ นำความชื่นชมยินดี แด่เซอร์ไอรีน
 
 • ช่วงเดือนธันวาคม 2013 ที่ผ่านมา
  คณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ คณะครู คณะนักเรียน และสมาคมผู้ปกครองจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือของคณะ ตลอดจน
  ของสังฆมณฑล ที่คณะเซอร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ นำความชื่นชมยินดี โอกาสพระคริสตสมภพ และปีใหม่
  แด่เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง
  ณ บ้านศูนย์กลางของคณะ สีลม กรุงเทพฯ
 
คณะเซอร์ คณะครู คณะนักเรียน และสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือฯ นำความชื่นชมยินดี แด่เซอร์ไอรีน
 
 • ช่วงเดือนธันวาคม 2013 ที่ผ่านมา
  คณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ คณะครู คณะนักเรียน และสมาคมผู้ปกครองจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือของคณะ ตลอดจน
  ของสังฆมณฑล ที่คณะเซอร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ นำความชื่นชมยินดี โอกาสพระคริสตสมภพ และปีใหม่
  แด่เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง
  ณ บ้านศูนย์กลางของคณะ สีลม กรุงเทพฯ
 
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรมและคณะเวอร์เข้าคารวะพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 
 • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2012
  เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และคณะเซอร์เข้าคารวะพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
  โอกาสพระคริสตสมภพ และปีใหม่
  ณ สำนักพระสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
 
คุณแม่เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณีคณะพระหฤทัยฯ นำความชื่นชมยินดีสู่คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ
 
 • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2012
  คุณแม่เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณีคณะพระหฤทัยฯ นำความชื่นชมยินดีแห่งเทศกาลพระคริสตสมภพ
  และปีใหม่ แด่เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ณ บ้านศูนย์กลางของคณะ สีลม กรุงเทพฯ
 
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรมและคณะเซอร์เข้าคารวะพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์
 
 • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012
  เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และคณะเซอร์เข้าคารวะพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
  โอกาสพระคริสตสมภพ และปีใหม่
  ณ บ้านพักพระสงฆ์ผู้สูงอายุ สามพราน นครปฐม
 
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรมและคณะเซอร์เข้าคารวะพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม
 
 • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2012
  เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และคณะเซอร์เข้าคารวะพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม
  พระสมณทูตประจำประเทศไทย โอกาสพระคริสตสมภพ
  ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำประเทศไทย
 
พิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกสุสานของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 
 • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ในช่วงบ่าย
  คณะเซอร์จากทั่วประเทศไทย ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกสุสานของคณะฯ
  นำโดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  ณ สุสานของคณะฯ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
  โอกาสเดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ
 
วจนพิธีกรรมอุทิศแด่เซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ ณ สุสานเซนต์ปอล ศรีราชา
 
 • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร นำโดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  ได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมอุทิศแด่เซอร์ผู้ล่วงลับ โอกาสเดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ
  โดยมีคุณพ่ออนันต์ เอี่ยมมโน เป็นประธานในพิธี
 • โดยสุสานแห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก - งานชุมนุมเยาวชน และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์
 
 • แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมีคุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ เป็นจิตตาธิการ
  ร่วมกับคณะผู้นำเยาวชนจากวัดต่าง ๆ บรรดาบราเดอร์เณรใหญ่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมกันจัดงานชุมนุมเยาวชนระดับสังฆมณฑล ที่รวบรวมเยาวชนจากเขตต่าง ๆ ทั้งสามเขต ประมาณ 410 คน มาชุมนุมกันที่วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2012

  เยาวชนจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้ไกล เดินทางสู่พิษณุโลก เพื่อร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้
  มีเป้าหมายที่มากกว่าการได้มาพบปะกัน ก็เพื่อศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียก การเป็นพระสงฆ์
  นักบวช และองค์กรฆราวาสกลุ่มต่าง ๆ เพราะฉะนั้นงานด้านเยาวชน จึงผูกพันอยู่กับงานด้านกระแสเรียกด้วย

  โดยคณะฯ ได้รับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะฯ สำหรับบรรดาเยาวชนที่สนใจ
 
ชุมนุมยุวธรรมทูต : อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ
 
 • คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ร่วมกับฝ่ายงานธรรมทูตฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เมื่อวันที่  4 - 7  ตุลาคม  2012 
 • โดยค่ายในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่นับถือศาสนาพุทธได้เข้ามาร่วมค่ายและเรียนรู้ถึงศาสนาคาทอลิกของเรา  ประวัติของท่านนักบุญต่างๆ  และกิจกรรมฐานนักบวชแต่ละคณะอีกด้วย
 • ค่ายยุวธรรมทูตปีนี้มีเด็กเข้าร่วมทั้งหมด  317  คน  มีคณะนักบวชเข้าร่วมทั้งหมด  8  คณะ  ได้แก่  คณะสงฆ์สังฆมณฑล  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์  คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  คณะศรีชุมพาบาล  คณะรักกางเขนจันทบุรี  คณะเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร และ คณะคามิลเลียน
 • โรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด  13  โรงเรียน  และเยาวนารีของคณะผู้รับใช้อีกหนึ่งคณะ 
  รวมสมาชิกในค่ายทั้งหมดรวม  406  คน

 
จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน ... บางนกแขวก - รุ่นที่ 4
 
 • เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2012 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดกิจกรรม "จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน" รุ่นที่ 4
  เพื่อให้คณะเซอร์ที่เข้าร่วมได้ ร่วมแสวงบุญ และตามรอยคณะเซอร์บรรพชน
  ที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดที่บางนกแขวก
  วัดพระหฤทัย(วัดใน-วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ในปัจจุบัน) เมื่อ ค.ศ. 1913
 • โดยมีเซอร์มารีอา โปลิน ชูวิรัช เป็นผู้ความรู้ และเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของคณะ
  กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่เหล่านั้น
 
"ความทรงจำอันทรงคุณค่า" โดยเซอร์มารี โปลิน ชูวิรัช
 
 • เซอร์มารีอา โปลิน ชูวิรัช คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่อง “ความทรงจำอันทรงคุณค่า” ให้กับสมาชิกของคณะ โดยมีแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เซอร์ดอมินิก เซอร์ยุสตินและเซอร์มารีฟรังซิส ได้มาร่วมรับฟังและร่วมเป็นกำลังใจด้วย หลังจากนั้นสมาชิกทั้งคณะถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในการนี้แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกของคณะพระหฤทัยฯด้วย
 
8 ทศวรรษ อาคารพระหฤทัย และครบรอบ 60 ปีมรณกรรมของคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี
 
 • วันอาทิตย์ที่  16  กันยายน ค.ศ. 2012 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดงานฉลอง 80 ปี
  อาคารพระหฤทัย  คลองเตย และครบรอบมรณกรรมของคุณแม่เซราฟิน เดอ  มารี  60  ปี
   
  ที่อารามพระหฤทัย คลองเตย  กรุงเทพมหานคร โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 
  คุณพ่อเดวิด โชคาร์ ตัวแทนอธิการเจ้าคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสและบรรดาพระสงฆ์รวม
  จำนวน 15 องค์ ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ

 • ในงานนี้คณะได้รับเกียรติเป็นพิเศษ จากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรจำนวน 90 ท่าน
  นำโดยแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยมาร่วมงานฉลอง อีกทั้งยังมีบรรดาเพื่อนพระหฤทัยฯและสัตบุรุษของวัดน้อยอารามพระหฤทัยมาร่วมโมทนาขอบพระคุณ
  พร้อมกับสมาชิกคณะพระหฤทัยฯเช่นกัน

 • นอกจากนี้วันนี้ยังเป็นโอกาสให้สมาชิกคณะพระหฤทัยฯทุกคน ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี, SPC มหาธิการิณีคนแรกของคณะพระหฤทัยฯ ที่ท่านได้อุทิศทั้งชีวิตแด่พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยรักและเมตตา ในการอบรม ดูแล เลี้ยงดู เพื่อให้สมาชิกของคณะได้เติบโตขึ้นเป็นนักบวชที่ดีและครบครัน และที่สุดคุณแม่ได้มอบร่างกายของท่านไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตใจของสมาชิกทุกคนเสมอว่า ท่านรัก ห่วงใยและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกๆของท่านเสมอ จนถึงวันนี้เป็นเวลายาวนานถึง 60 ปี นับตั้งแต่วันมรณกรรมของท่าน
   
รวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 7 "ก้าวสู่ปีแห่งความเชื่อ เพื่อรักและแบ่งปัน"
 
 • เมื่อวันที่ 7 - 9 กันยายน ค.ศ. 2012 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดกิจกรรม "รวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ครั้งที่ 7" ในหัวข้อ "ก้าวสู่ปีแห่งความเชื่อ เพื่อรักและแบ่งปัน"
  โดยกิจกรรมดังกล่าว มีคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนของคณะฯ ทั่วประเทศ
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน รุ่นที่ 3
 
 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2012 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดกิจกรรม "จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน" รุ่นที่ 3
  เพื่อให้คณะเซอร์ที่เข้าร่วมได้ ร่วมแสวงบุญ และตามรอยคณะเซอร์บรรพชน
  ที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดที่บางนกแขวก
  วัดพระหฤทัย(วัดใน-วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ในปัจจุบัน) เมื่อ ค.ศ. 1913
 • โดยมีเซอร์มารีอา โปลิน ชูวิรัช เป็นผู้ความรู้ และเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของคณะ
  กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่เหล่านั้น
 
สัมมนาคณะเซอร์เซนต์ปอลฯ รุ่นที่ 3
 
 • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน ค.ศ. 2012 ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดให้มีการสัมมนาคณะเซอร์ รุ่นที่ 3 โดยมีคณะเซอร์เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 34 ท่าน
  โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านเซนต์ร็อค จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
สัมมนาคณะเซอร์เซนต์ปอลฯ รุ่นที่ 2
 
 • เมื่อวันที่ 11 - 13 สิงหาคม ค.ศ. 2012 ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดให้มีการสัมมนาคณะเซอร์ รุ่นที่ 2 โดยมีคณะเซอร์เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 44 ท่าน
  โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านเซนต์ร็อค จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน รุ่นที่ 2
 
 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2012 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดกิจกรรม "จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน" รุ่นที่ 2
  เพื่อให้คณะเซอร์ที่เข้าร่วมได้ ร่วมแสวงบุญ และตามรอยคณะเซอร์บรรพชน
  ที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดที่บางนกแขวก
  วัดพระหฤทัย(วัดใน-วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ในปัจจุบัน) เมื่อ ค.ศ. 1913
 • โดยมีเซอร์มารีอา โปลิน ชูวิรัช เป็นผู้ความรู้ และเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของคณะ
  กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่เหล่านั้น
 
รวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 7 "ก้าวสู่ปีแห่งความเชื่อ เพื่อรักและแบ่งปัน"
 
 • เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม ค.ศ. 2012 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดกิจกรรม "รวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ครั้งที่ 7" ในหัวข้อ "ก้าวสู่ปีแห่งความเชื่อ เพื่อรักและแบ่งปัน"
  โดยกิจกรรมดังกล่าว มีคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 143 คน
  จาก 14 โรงเรียนของคณะฯ ทั่วประเทศ
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน รุ่นที่ 1
 
 • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดกิจกรรม "จาริกตามรอยวิถีแห่งบรรพชน" รุ่นที่ 1
  เพื่อให้คณะเซอร์ที่เข้าร่วมได้ ร่วมแสวงบุญ และตามรอยคณะเซอร์บรรพชน
  ที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดที่บางนกแขวก
  วัดพระหฤทัย(วัดใน-วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ในปัจจุบัน) เมื่อ ค.ศ. 1913
 • โดยมีเซอร์มารีอา โปลิน ชูวิรัช เป็นผู้ความรู้ และเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของคณะ
  กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่เหล่านั้น
 
lสัมมนาคณะเซอร์ รุ่นอาวุโส
 
 • เมื่อวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ได้จัดให้มีการสัมมนาคณะเซอร์รุ่นอาวุโส โดยมีคณะเซอร์เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 43 ท่าน
  โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านเซนต์ร็อค จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
FAITH MEETING CATHOLIC SJC
 
 • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ทางคณะฯ โดยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดงาน FAITH MEETING CATHOLIC SJC
  ขึ้น ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้เชิญบรรดาศิษย์เก่าหลายรุ่น ที่เป็นคาทอลิกร่วมกันพบปะ สังสรรค์ และเพื่อเป็นการนำสู่ปีแห่งความเชื่อ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาศิษย์เก่าจำนวนมาก
 
ฉลองนักบุญเปาโล ระลึกถึงคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ และฉลองศาสนนามเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
 
 • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยทั้งหมด
  ร่วมกันฉลองนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเป็นช่วงที่ทางคณะระลึกคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์
  ผู้ก่อตั้งคณะ รวมถึงยังเป็นวันฉลองศาสนนามเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ
  ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และคณะเซอร์แขวงประเทศไทย ร่วมงาน IEC 2012
 
 • คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยได้ส่งตัวแทนคณะเซอร์ 3 ท่านนำโดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ได้ร่วมงาน IEC 2012 ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์
  ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มิถุนายน ค.ศ. 2012 โอกาสนี้คณะเซอร์ ได้เยี่ยมบ้านของคณะที่กรุงดับลิน และแสวงบุญ
  ยังที่แม่พระประจักษ์ และยังสถานที่สำคัญ ๆ อื่น ๆ อีกด้วย
   
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ
 
 • คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดให้พิธีบูชาขอบพระคุณ
  ฉลองในโอกาสพิเศษของสมาชิกของคณะฯ ได้แก่ :
  พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Trinity โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 
พิธีรับเครื่องแบบของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 
 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 โดย เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เป็นประธานมอบเครื่องแบบของคณะฯ แก่ :
  - เซอร์เดเนี่ยล วิภาพร เพียรกิจพงษ์ไพร
  - เซอร์ไอดา วิลานี กล้าณรงค์การ
  - เซอร์อนาเบล โสภา เทาะเว
  - เซอร์นอร่า ศิริวรรณ สง่างาม
  ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับเซอร์ทั้ง 4 ท่าน และเพื่อกระแสเรียกของคณะฯ
   
การประชุมนานาชาติ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชารต์ร - 285 ปี แห่งการแพร่ธรรมครั้งแรกในต่างแดน
 
 • สำหรับการประชุมดังกล่าว แมร์มีเรียม กิจเจริญ มหาธิการิณี ได้จัดขึ้นที่เมืองกาเยน ประเทศเฟรนซ์กายอาน่า
  เพื่อให้เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะภาค และผู้แทนของคณะฯ จากทั่วโลก ทั้งสิ้น 33 ท่าน
  ร่วมฉลอง 285 ปี แห่งการแพร่ธรรมครั้งแรกในต่างแดนของคณะฯ ณ เมืองกาเยนแห่งนี้
  โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

...:::: คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด และชมวีดีโอประมวลภาพจากการประชุมครั้งนี้ ::::...

 

เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ และเซอร์ยูเลียนา โจหิงค์ รับเหรียญพระสันตะปาปาฯ
 
 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2012 พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
  ได้มอบเหรียญสมเด็จพระสันตะปาปา (Conferral of Papal Cross, "Pro Ecclessia et Pro Pontifice") ให้แก่
  เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และเซอร์ยูเลียนา โจหิงค์ ในนามของเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแขวงประเทศไทย
  โอกาสที่ได้รับใช้พระศาสนจักรด้วยความเสียสละ และอุทิศตนตลอดมา ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
  ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร
 • เหรียญสมเด็จพระสันตะปาปา (Pontifical Cross "Pro Ecclesia et Pontifice") ไม่ใช่เครื่องประดับเกียรติยศเช่นอัศวิน
  แต่เป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณของพระศาสนจักรสากล โดยปกติแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา
  จะทรงมอบเหรียญเหรียญเกียรติยศนี้ แก่พระมหากษัตริย์ หรือผู้นำประเทศ ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศนั้น
  ในปัจจุบัน สันตะสำนักยังมอบเหรียญสมเด็จพระสันตะปาปาให้แก่ พระสงฆ์และนักบวช เป็นการขอบคุณ
  ที่ได้อุทิศตน ทำคุณประโยชน์ รับใช้พระศาสนจักรอย่างยาวนาน นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ปกติ
  เซอร์ที่เคยได้รับเหรียญสมเด็จพระสันตะปาปานี้ ได้แก่ เซอร์อัลแบร์ต ไวอาษา และเซอร์ลอเรตตา โยเซฟ แซมโบ
   
ประมวลภาพ การเยี่ยมแขวงอย่างเป็นทางการของแมร์มีเรียม และเซอร์แซงต์ชอง
 
 • แมร์มีเรียม กิจเจริญ มหาธิการิณี และเซอร์แซงต์ชอง ที่ปรึกษาสภาสูงสุดของคณะฯ เยี่ยมแขวงประเทศไทย
  อย่างเป็นทางการใน ระหว่างวันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2012 
  แมร์มีเรียม และเซอร์แซงต์ชองได้เยี่ยมตามบ้านต่าง ๆ ของคณะ และพบกับคณะเซอร์ทั่วประเทศ
   
อำลาแมร์มีเรียม มหาธิการิณี โอกาสสิ้นสุดการเยี่ยมแขวงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
 
 • คณะเซอร์ทั่วประเทศ ร่วมอำลาแมร์มีเรียม โอกาสสิ้นสุดการเยี่ยมแขวงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
  ระหว่างวันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2012 และเดินทางกลับบ้่านศูนย์กลางของคณะฯ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  ในระหว่างเยี่ยมเยียนแขวงประเทศไทยในครั้งนี้ แมร์มีเรียมเยี่ยมบ้านต่าง ๆ ของคณะทั่วประเทศ พร้อมกับ
  เซอร์แซงต์ชอง ที่ปรึกษาสภาสูงสุดของคณะฯ
 • ขอคำภาวนาสำหรับภาระกิจต่าง ๆ ของแมร์มีเรียม ในการนำคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรทุกคนทั่วโลก
  ตามหนทางของนักบุญเปาโล... สู่องค์พระคริสตเยซู
   
แมร์มีเรียม มหาธิการิณี ประชุมเซอร์แขวงประเทศไทย - เซอร์ไอรีน อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ วาระที่ 2
 
 • ในการเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แมร์มีเรียม กิจเจริญ มหาธิการิณี ได้จัดให้มีการประชุมเซอร์แขวงประเทศไทย
  อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ณ บ้านศูนย์กลางคณะ 
  โอกาสนี้ มหาธิการิณี และสภาสูงสุดของคณะฯ ได้แต่งตั้่ง เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม 
  เป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย ในวาระที่ 2 ต่อไป
 • และในครั้งนี้ของแมร์มีเรียม มหาธิการิณี และเซอร์แซงต์ชอง ที่ปรึกษาสภาสูงสุดของคณะฯ 
  จะเยี่ยมคณะเซอร์ ตามบ้านต่าง ๆ ของคณะฯ ทั่วประเทศ
  ร่วมกันภาวนาสำหรับ การเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ และสำหรับเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  สำหรับตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ในวาระที่ 2 นี้
   
คณะเซอร์แขวงประเทศไทยต้อนรับ...เซอร์เซนต์ชอง ที่ปรึกษาฯ
 
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 คณะเซอร์แขวงประเทศไทย ให้การต้อนรับเซอร์แซงต์ชอง
  ที่ปรึกษาสภาสูงสุดของคณะ โอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ บ้านศูนย์กลางคณะ
  โดยมีคณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น และยินดี
   
คณะเซอร์แขวงประเทศไทยต้อนรับ...แมร์มีเรียม มหาธิการิณี
 
 • เมื่อวันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2012 คณะเซอร์แขวงประเทศไทย ให้การต้อนรับแมร์มีเรียม กิจเจริญ มหาธิการิณี
  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โอกาสเยี่ยมแขวงประเทศไทย อย่างเป็นทางการ
  โดยมีคณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมต้อนรับ ณ บ้านศุนย์กลางคณะ อย่างอบอุ่น และเต็มเปี่ยมไปด้วย
  บรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง
   
ฟื้นฟูจิตใจ...เพื่อนเซนต์ปอลฯ
 
 • เสาร์ที่ 14 มกราคม 2012/2555 เวลา 09.00 น. เพื่อนเซนต์ปอล จำนวน 31 คน
  พร้อมกับคณะเซอร์ผู้ดูแลกลุ่ม คือ เซอร์โรส เลค เซอร์ลอเรนซ์ โพธิเนตร์ และเซอร์มารีย์-เวียนเนย์ อุปพงศ์
  เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจประจำปี ณ ห้องประชุมเล็กของแขวง ซึ่งการฟื้นฟูจิตใจในวันนี้ ได้เลื่อนจากเดือนตุลาคม ปี 2011 ด้วยสาเหตุน้ำท่วมรุนแรงในเขตภาคกลาง กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล โดยในภาคเช้านั้น คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ
  ได้บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตจิตเพื่อนเซนต์ปอล” จากนั้น เพื่อนเซนต์ปอลร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
  และถวายคำสัญญาเป็นเพื่อนเซนต์ปอล ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  เข้าร่วมเป็นพยานในการถวายคำสัญญาครั้งนี้ด้วย ส่วนในภาคบ่าย เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง
  นำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อนเซนต์ปอล และเซอร์ไอรีน ได้บอกกล่าวข่าวสารของคณะ
  ซึ่งคัดมาจากจดหมายเวียนของ แมร์มีเรียม กิจเจริญ โอกาสพระคริสตสมภพและขึ้นปีใหม่ 2012 เวลา 16.00 น.
  เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม คณะเซอร์ และเพื่อนเซนต์ปอล ที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจในวันนี้ ร่วมกันภาวนาอุทิศแด่
  วิญญาณของ ยอแซฟ อิทธิ รัชชะกิตติ ณ ศาลาสันติสุข วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
  คุณอิทธิ เป็นสมาชิกเพื่อนเซนต์ปอล และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา รวมอายุ 66 ปี
   
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ เซอร์เซนต์โมริส ศรีวิชัยรัตน์
 
 • เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 ที่ผ่านมา คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ ได้เป็นประธานในมิสซาปลงศพ
  เซอร์เซนต์โมริส ศรีวิชัยรัตน์ (พี่สาว) ซึ่งเซอร์เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ จากการเดินทาง
  เพื่อไปร่วมฉลองชุมชนความเชื่อบ้านแม่เหว่ย ครบ 50 ปี  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2012
  โดยเซอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2012 นำมาซึ่งความเสียใจ และศูนย์เสียอันใหญ่หลวง
  ต่อคณะฯ ญาติพี่น้อง และบรรดาพี่น้องชนเผ่า ในเขตจังหวัดตาก และสังฆมณฑลนครสวรรค์
 • หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ เรียบร้อยแล้ว มีการเคลื่อนศพเซอร์
  ไปยังสุสานของคณะฯ ที่จังหวัดระยอง เพื่อให้เซอร์ได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์ ณ สถานที่แห่งนี้
  ตลอดชั่วชีวิตของเซอร์ ได้มอบไว้กับคณะฯ โดยการอุปถัมภ์จากพระมารดาแห่งชาร์ตร
  ตลอดจนดำเนินตามนักบุญเปาโลองค์อุปถัมภ์ อย่างเต็มภาคภูมิ ต่อหน้าพระเป็นเจ้าตลอดมา

 • คำไว้อาลัย... จากพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
 • คำไว้อาลัย... จากแมร์มีเรียม เดอ เซนต์อานน์ กิจเจริญ - มหาธิการิณี
 • คำไว้อาลัย... จากเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม - อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ
 • คำไว้อาลัย... จาก Sr. Paula MIOSSEC - เซอร์ธรรมทูตชาวฝรั่งเศส

 

คุณแม่เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณีเจ้าคณะพระหฤทัยฯ อวยพรเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2011 ที่ผ่านมา คุณแม่เชลียง เวชยันต์ พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์พระหฤทัยฯ
  นำพระพร และสันติสุข แห่งพระคริสตสมภพ โอกาสคริสต์มาส และปีใหม่ มอบแด่เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ และคณะเซอร์เซนต์ปอลฯ ทั่วประเทศ
   
คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนของคณะฯ เข้าคำนับเซอร์ไอรีน โอกาสคริสต์มาส และปีใหม่
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 ที่ผ่านมา คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน เข้าคำนับเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ส่งความรัก และความสุข ในโอกาสคริสต์มาส และปีใหม่
   
วันขอขมาคณะฯ และคณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมคำนับเซอร์ไอรีน โอกาสคริสต์มาส :
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 ที่ผ่านมา คณะเซอร์จากบ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมวันขอขมาคณะฯ และถือโอกาสนี้
  ร่วมกันคำนับเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ในโอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม่
   
คณะเซอร์ และพนักงานบ้านเซนต์โยฯ ร่วมใจถวายพระพร :
 
 • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2011 ที่ผ่านมา คณะเซอร์ และพนักงานทั้งหมด ในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  ร่วมใจกันจุดเทียนชัย ถวายพระพร โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และยังมีชาวบ้าน และผู้คนที่สัญจรไปมา
  ในถนนคอนแวนต์ ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความจงรักภักดี
  และงดงามเป็นอย่างยิ่ง

   
เซอร์ไอรีน เยี่ยมคณะเซอร์ พนักงาน และชาวบ้าน บางบัวทอง :
 
 • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2011 เซอร์ไอรีน อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ พร้อมด้วยคณะเซอร์บ้านเซนต์โยฯ
  เยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ แก่ คุณพ่อเจ้าอาวาส คณะเซอร์บ้านบางบัวทอง พนักงาน และชาวบ้าน
  ในชุมชนเขตวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ หมู่บ้านพรมารี หลังจากที่น้ำได้ท่วมขัง สูงเกือบ 2 เมตร เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน
  นำมาซึ่งความเสียหาย และการสูญเสีย จำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจ หลังจากปริมาณน้ำได้ลดลงแล้ว

ฉลองวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา :
 
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 ที่ผ่านมา คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ได้เป็นประธานในพิธีฯ
  ฉลองวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ โดยมีคณะสงฆ์ เขต 4 คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ คณะพลมารี และสัตบุรุษจากวัดต่าง ๆ
  และเป็นโอกาสพิเศษอย่างที่ ที่แมร์มีเรียม มหาธิการิณี และเซอร์มารีย์ กอเรตตี ลี ได้ร่วมเทิดเกียรติแม่พระในครั้งนี้ ...
พิธีรับกางเขน คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร :
 
 • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานในพิธีมอบกางเขน
  แก่ผู้สมัครเข้าคณะ จำนวน 4 คน ดังนี้ :
  • เทโอโดรา วิภาพร เพียรกิจพงษ์ไพร
  • ซีโมนา วิลานี กล้าณรงค์การ
  • อันนาเบล โสภา เทาะเว
  • วาเลรี ศิริวรรณ สง่างาม
คณะเซอร์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานราชการ ปั้น EM BALL :
 
 • เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2011 คณะเซอร์ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานราชการของจังหวัดนนทบุรี
  ร่วมปั้น EM Ball เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำท่วมเป็นระยะเวลายาวนาน โดย EM Ball ดังกล่าว
  เมื่อใส่ลงในน้ำเสีย จะทำให้น้ำใส่และสะอาดขึ้น โดยคณะทั้งหมด ร่วมปั้น EM Ball ณ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม :
 
 • 18 กันยายน นำของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดราษฎณ์บำรุง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • 22 กันยายน ได้นำของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท
 • 9 ตุลาคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 • 8 - 9 พฤศจิกายน เยี่ยมให้กำลังใจ คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม ณ วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง
  พร้อมแจกถุงยังชีพแก่ชุมชนหมู่บ้านธาดา และชุมชนศรีสมาน เขตดอนเมือง
 • 11 พฤศจิกายน ช่้วยซิสเตอร์คณะ Daughter of Saint Paul ที่เขตสะพานใหม่
  และมอบอาหารสำเร็จรูปแก่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เขตดอนเมือง
คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม :
 
 • เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน นำของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย่านดอนเมือง และหลักสี่
  และกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 28 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ต.พุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2011 เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะเซอร์บ้านเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
  และนำน้ำดื่ม และถุงยังชีพ มอบแก่พี่น้องผู้ประสบภัยที่นครสวรรค์
คณะเซอร์ บริจาคของบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด :
 
 • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน คณะเซอร์บ้านเซนต์โยฯ บริจาคนม และของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
  จังหวัดนนทบุรี อันเนื่องมาจากภาวะนำท่วม
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เยี่ยมซางตาครู้สศึกษา - อัสสัมชัญคอนแวนต์ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม :
 
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2011 เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เยี่ยมบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์
  และซางตาครู้สศึกษา ซึ่ง 2 แห่งนี้ เป็นจุดเสี่ยงเพราะเนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  และโดยเฉพาะในช่วงนี้ มีน้ำทะเลหนุนสูง