จิตตารมณ์ :

 

พื้นฐานจิตตารมณ์ของเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาจากจิตตารมณ์ของท่านนักบุญเปาโล กล่าวคือมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
ซึ่งแสดงออกด้วยความรักอย่างลึกซึ้งในองค์พระคริสต์ ใส่ใจอย่างร้อนรนในพระวรสารของพระองค์

คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับการกำหนดให้อุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และคนยากไร้ เซอร์จึงพร้อมเสมอ
ที่จะประกอบกิจกรรมทุกแบบ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติในภาระหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อความสุภาพถ่อมตน และความราบเรียบ
อันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคณะฯ

งานที่ปฏิบัติในแขวงประเทศไทย :

 

งานด้านการศึกษาอบรมในโรงเรียน งานด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และกิจกรรมอื่นที่กระทำในสายงานทั้งสองประเภทนี้

การสอนคำสอน การจัดกิจกรรมคาทอลิก เมตตากิจ อบรมผู้ร่วมงาน ส่งเสริมกระแสเรียก อนุเคราะห์ผู้เจ็บป่วย อุปการะเด็กกำพร้า เด็กที่ติดเชื้อ HIV
และคนชรา เลี้ยงทารก เยี่ยมเยียนสัตบุรุษ และชาวบ้าน ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ตามที่ต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้การฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ต้องโทษหญิงและชาวบ้าน

กิจการเหล่านี้คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแขวงประเทศไทย และคณะเซอร์ฯ กว่า 4,000 คนทั่วโลก ใน 5 ทวีป และ 36 ประเทศ
ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของท่านนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ภายใต้ข้อความจากจดหมายของท่านที่ย้ำเตือนเสมอว่า

"จงเป็นทุกอย่าง สำหรับทุกคน"