ตราสัญลักษณ์ ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
Le blason des Sœurs de St Paul de Chartres

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 • รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบ และความเท่าเทียมกัน
  ในหมู่คณะเซอร์ทั้ง 4 ท่านแรก ซึ่งมาครอบครัวผู้ใช้แรงงาน

 • รวงข้าวเขียวสด คือการเริ่มต้นของพวกเธอ ซึ่งแม้จะเยาว์วัย แต่ก็อาจหาญรับงานหนักเกินกำลัง
  เพื่อเป็นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกลงสู่พื้นดิน
 • พื้นสีทอง หมายถึงความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ณ ที่ราบโบส

 • สีแดง คือสีแห่งความรักร้อนรน สีของเลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของท่านนักบุญเปาโล
  มรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของเรา ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูขึ้นสู่ความมีชัยทั้งปวง
 • บทจดหมายของท่านที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า "OMNIBUS OMNIA FACTUS SUM" แปลว่า
  "จงเป็นทุกอย่าง สำหรับทุกคน" บ่งบอกถึงฐานะ "ผู้รับใช้" ของคณะเซอร์ ในการนำมนุษย์สู่ความรอด
  ในพระเกียรติมงคลของพระองค์
  ในหมู่คณะเซอร์ทั้ง 4 ท่านแรก ซึ่งมาครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
 • รวงข้าวเขียวสด คือการเริ่มต้นของพวกเธอ ซึ่งแม้จะเยาว์วัย แต่ก็อาจหาญรับงานหนักเกินกำลัง
  เพื่อเป็นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกลงสู่พื้นดิน

 • สีฟ้า เป็นสีของพระมารดา ที่คณะเซอร์รัก โดยพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวยสายประคำ และเลียนแบบ
  พระมารดาในความอ่อนน้อมตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ในการมีส่วนในธรรมล้ำลึกแห่งความรอด
  และในการให้บริการ และรับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และเห็นอกเห็นใจ
 • "De Chartres" เดอ ชาร์ตร เป็นชื่อที่สองของเราบอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของคณะฯ
  ตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร

จิตตารมณ์ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
สรุปอยู่ในคำ 3 คำนี้ :

RÉGULARITÉ - ซื่อสัตย์
SIMPLICITÉ - ราบเรียบ
TRAVAIL - การงาน