นักบุญเปาโลได้รับเสียงเรียก 
เป็นการส่วนตัวจากพระเยซูเจ้า 
ให้ท่านนำข่าวดีไปประกาศแก่ชนต่างด้าว 
ซึ่งท่านต้องออกแรงพยายามเป็นอย่างมาก 
ในการสร้างเอกภาพและความปรองดอง 
ระหว่างคริสตชน

นับตั้งแต่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทรงประกาศอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลอง “ปีนักบุญเปาโล” ซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2008 – 29 มิถุนายน 2009 แล้วคณะกรรมการจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ก็ได้นำเสนอภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง

ทั้งนี้ โดยที่กิจกรรมในปีนักบุญเปาโลนี้มีการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับตัวบุคคลของท่านนักบุญเปาโล โดยจะมีการศึกษาเรื่องราวชีวิตอันน่าตื่นเต้นของท่าน จากเนื้อหาในจดหมายและงานเขียนมากมาย

และยังมีความพยายามที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในระหว่างคริสต์ศาสนิกชนนิกายต่าง ๆ ตลอดจนการเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังสถานที่สำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของนักบุญเปาโล

พระคาร์ดินัลอันเดรกอร์ เดโร ลันซา ดิ มอนเตเซโมโล ผู้ดูแลรับผิดชอบพระวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง ได้กล่าวแถลงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 2000 ปีแห่งการเกิดของท่านนักบุญเปาโล
พระคาร์ดินัลมอนเตเซโมโล กล่าวถึงการที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ประกาศเรื่อง “ปีนักบุญเปาโล” เพื่อให้เป็นการรำลึกถึง 2000 ปีแห่งการเกิดของท่านนักบุญเปาโล อัครสาวกแห่งชนต่างชาติผู้นี้ พระองค์ท่านได้ทรงเน้นถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชีวิตของนักบุญเปาโลที่พวกเรากำลังจะเฉลิมฉลองนี้ว่า “นักบุญเปาโล ได้รับเสียงเรียกเป็นการส่วนตัวจากพระเยซูเจ้า ให้ท่านนำข่าวดีไปประกาศแก่ชนต่างด้าว ซึ่งท่านต้องออกแรงพยายามเป็นอย่างมาก ในการสร้างเอกภาพและความปรองดองระหว่างคริสตชน”

พระคาร์ดินัลมอนเตเซโมโล ได้กล่าวเสริมว่า... “ในปีนักบุญเปาโลจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสวงหาภาพลักษณ์ของอัครสาวกเปาโล และการอ่านรำพึงจดหมายหลายฉบับที่ท่านนักบุญเปาโลส่งให้กับกลุ่มคริสตชน แรกเริ่มของพระศาสนจักร, การฟื้นฟู และเสริมสร้างบรรยากาศของพระศาสนจักรในยุคแรก ๆ, การศึกาค้นคว้าถึงข้อคำสอนลึกซึ้งสำหรับชนต่างด้าว, การรำพึงถึงชีวิตจิตลึกซึ้งในความเชื่อ ความหวังและความรัก, การเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังหลุมฝังศพ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่นักบุญเปาโลได้เคยผ่านไป และก่อตั้งกลุ่มคริสตชนในเมืองเหล่านั้น, การยืนยันความเชื่อและบทบาทของเราในพระศาสนจักรคาทอลิกในสมัยปัจจุบันนี้ ในแสงสว่างแห่งคำสอนของนักบุญเปาโล และการภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อจะเสริมสร้างเอกภาพในระหว่างคริสตชนนิกายต่าง ๆ ในพระศาสนจักรที่มารวมเป็นหนึ่งกัน”
กิจกรรมมากมายหลายอย่างได้รับการวางแผน จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับปีนักบุญเปาโล ในด้านงานอภิบาลสัตบุรุษ ก็จะมีพิธีกรรมเฉลิมฉลองอย่างสง่างาม สลับกับพิธีกรรมธรรมดาประจำวัน, การพบปะภาวนา และวจนพิธีกรรมศีลแห่งการคืนดี, มีรายการแสดงทางวัฒนธรรมแบบผสมผสาน และมีการสอนคำสอนโดยเน้นความคิดของนักบุญเปาโล, มีการประชุมสัมมนา ชุมนุม และคอนเสิร์ตด้วย

งานศิลปะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักบุญเปาโล โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท่านได้อุทิศตนทั้งครบเพื่อประกาศพระวรสาร ก็จะถูกนำมาจัดแสดงให้ชมด้วย โดยจะมีการจัดเป็นนิทรรศการ การพิมพ์หนังสือ ทำโปสเตอร์ การจัดพิมพ์ตราไปรษณียากร เหรียญที่ระลึกสองพันปีของนักบุญเปาโล โดยจะมีอากรแสตมป์และเหรียญกษาปณ์ราคา 2 ยูโรที่ออกโดยนครรัฐวาติกัน นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ มากมายนับไม่ถ้วน สำหรับการเฉลิมฉลองสองพันปี นักบุญเปาโล ในปี 2008 นี้
สำหรับประชาชนทั่วไปช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะเดินทางไปร่วมจาริกแสวงบุญในสถานที่สำคัญ ๆ ที่ท่านนักบุญเปาโลเคยผ่านไป เคยเจริญชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่กรุงโรมหรือที่อื่น ๆ ก็ตาม
สำหรับกรุงโรมนั้น สถานที่สำคัญในชีวิตของนักบุญเปาโลก็คือ “วิหารของนักบุญเปาโล นอกกำแพงเมือง” และโอกาสเฉลิมฉลองปีนักบุญเปาโลนี้ ทางด้านการพิมพ์ก็ได้มีการจัดพิมพ์ใหม่ ในส่วนของหนังสือกิจการอัครสาวก และจดหมายต่าง ๆ ของท่านที่ได้เขียนไปถึงกลุ่มคริสตชนในสมัยแรกเริ่ม

ซึ่งในที่สุดพระคาร์ดินัลมอนเตเซโมโล ได้กล่าวเน้นย้ำถึงส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปีนักบุญเปาโล โดยท่านได้ประกาศว่า วัดน้อยที่เคยใช้สำหรับประกอบพิธีล้างบาป ซึ่งอยู่ระหว่างตัววิหารกับทางเดินระเบียงของพระวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงเมือง จะได้รับยกฐานะขึ้นเป็นวัดน้อยสำหรับการเฉลิมฉลอง โดยจะยังคงไว้ซึ่งอ่างน้ำสำหรับพิธีล้างบาป แต่โครงสร้างของวัดจะได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม แต่งเติมใหม่ ให้เหมาะสมสำหรับจะเป็นสถานภาวนาของพี่น้องคริสตชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มขนาดใหญ่ก็ตาม แต่จะไม่มีพิธีกรรมเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแห่งนี้
วัดน้อยแห่งนี้ ครั้งหนึ่งยังเคยเป็นที่พักชั่วคราวของนักบุญทิโมธี แห่งอันติโอก และบรรดามรณสักขีนิรนามในช่วงศตวรรษที่ 4 อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ถูกค้นพบระหว่างการซ่อมแซมวิหารครั้งใหญ่ในปี 2006

สุดท้ายพระคาร์ดินัลมอนเตเซโมโล ยังได้จัดให้มีการเปิด Website เพื่อการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ 2000 ปีแห่งการเกิดของนักบุญเปาโลอัครสาวกของชนต่างชาติอีกด้วย โดยทุกท่านสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของท่านนักบุญเปาโลได้ที่ wwwannopaoline.org

บทความ : จากข่าวสารซาเลเซียน