“ประโยชน์ล้ำค่า คือการได้รู้จักพระคริสตเยซู” (ฟิลิปปี 3:8)

 

 

นักบุญเปาโลเป็นใคร? “ท่านมีความสำคัญ และบทบาทอย่างไรต่อเราคริสตชน” ทำไมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงจัดให้มีการฉลองปีนักบุญเปาโลขึ้น สารฉบับนี้จะทำให้ท่านรู้จักนักบุญเปาโล เจ้าของบทจดหมาย 13 ฉบับ บทสอนชีวิตที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล ให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งคำแนะนำในปีนักบุญเปาโลนี้

 

 

นักบุญเปาโลมีความหมายอย่างไรในพระคัมภีร์และมีความสำคัญอย่างไรต่อเราคริสตชน?

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่มี 27 ฉบับ รวมอยู่ด้วยกันมีพระวรสาร 4 ฉบับ มีบทจดหมายทั้งหมด 21 ฉบับรวมกับกิจการอัครสาวก
และวิวรณ์ ใน 21 ฉบับของบทจดหมายในพันธสัญญาใหม่ หมายถึง
การสื่อสารของคริสตชนในยุคแรกที่แสดงออกให้เห็นถึงคำสอนของผู้เขียนจดหมายในจดหมายนั้นมีของนักบุญเปาโล ถึง 13 ฉบับด้วยกัน
จึงถือว่า “นักบุญเปาโลเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในบริบทชีวิตคริสตชนของพันธสัญญาใหม่” เป็นผู้ประกาศพระคริสตเจ้า
ทำให้กลุ่มคริสตชนช่วงแรกเจริญไปสู่ดินแดนต่างๆ เกิดเป็นกลุ่มคริสตชนต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครินทร์ โรม กาลาเทีย ฟิลิปปี
ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักบุญเปาโล ต้องเรียกว่า “ท่านประกาศพระคริสตเจ้าให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชาติทั้งหลาย โดยเฉพาะในหมู่เอเชียน้อย
กรีก รวมถึงกรุงโรม” ในหนังสือพันธสัญญาใหม่มีต้นฉบับเดิมเป็นภาษากรีก ซึ่งชาวกรีก ซึ่งชาวกรีกเชื่อในเรื่องเทพเจ้าเรื่องปรัชญา
แต่นักบุญเปาโลสามารถสอนความเชื่อ ประกาศพระคริสตเจ้า ซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากกลับใจมาเป็นคริสตชนนักบุญเปาโลทำให้พวกเขาเชื่อว่า
“ความคิดอ่านและปรีชาญาณของเขาเมื่อเขามารับความเชื่อคริสตชน พระคริสตเจ้าคือปรีชาญาณที่แท้จริง เป็นผู้นำความคิดที่แท้จริง
และผู้นำความรอดพ้นสำหรับมนุษยชาติ” บทจดหมายนักบุญเปาโลยังคงบันดาลใจ เป็นแนวทางในการทำงานของพระศาสนจักร
เป็นแก่นของพันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะวันอาทิตย์ในบทอ่านที่ 2
จะเป็นจดหมายนักบุญเปาโลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ถูกนำมาใช้ในบทอ่านในพิธีกรรม วิธีการปฏิบัติ การประกาศอย่ากระตือรือร้น ร้อนรน
ชีวิตของนักบุญเปาโลที่ประกาศพระคริสตเจ้านั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพระศาสนจักรคงไม่ใช่แค่วิถีคิดของพระศาสนจักรเท่านั้น
แต่ยังคงเป็นวิถีแห่งความเชื่อของพระศาสนจักรที่จะทำให้พระคริสตเจ้าเป็นที่รู้จัก และทำให้มนุษยชาติได้รู้จักพระคริสตเจ้า เป็นหนทาง
ความรอดสำหรับมนุษย์ทุกคน

 

 

เริ่มต้นอ่านบทจดหมายนักบุญเปาโล ตรงไหนก่อน?

ในจดหมายของนักบุญเปาโลน่าสนใจทุกฉบับ แต่ถ้าจะเริ่มอ่าน เปาโล และมองในมุมความเชื่อ
“บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมจะเป็นการปูพื้นฐานของความเชื่อ” แต่หลายคนจะชอบอ่านจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์
ซึ่งสอนในเรื่องของ “ความรัก” การอ่านบทจดหมายของนักบุญเปาโลอย่างละเอียดจะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ
เอาพระเยซูเจ้าเป็นอุดมการณ์ เป็นความเชื่อที่แท้จริง จดหมายทั้ง 13 ฉบับมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้งและเป็นชีวิตคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่
(มีวุฒิภาวะ) มีความเชื่อในพระคริสต์ และเจริญชีวิตสมความเชื่อ “เมื่อนักบุญเปาโลรู้จักพระคริสตเจ้า ท่านได้บอกว่า
บัดนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตแต่เป็นพระคริสต์ที่ดำรงชีวิตในตัวข้าพเจ้า” คริสตชนควรจะมองจดหมายนักบุญเปาโลฉบับไหน คำตอบคือ
“ทุกฉบับเสริมสร้างความเชื่อ และทำให้ความเชื่อเป็นผู้ใหญ่ (มีวุฒิภาวะ) ทุ่มเทและอุทิศตน”

 

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญอย่างไรกับปีนักบุญเปาโล?

ตามที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ไดประกาศให้วันที่ 28 มิถุนายน 2008 – 29 มิถุนายน 2009
เป็นปีนักบุญเปาโลดังนั้นอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรแม่ที่กรุงโรม
พระคาร์ดินัลได้เรียกร้องให้มีการเปิดปีนักบุญเปาโล ตามการเปิดที่กรุงโรมและการรณรงค์ในสังฆมณฑล
ได้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจปีพระวาจา ซึ่งทำงาน วางแผน ประกาศแผน และนำไปใช้
พระคาร์ดินัลได้มอบพันธสัญญาใหม่และแจกจ่ายกับสัตบุรุษในวันเปิดปีนักบุญเปาโล อยากให้คริสตชนอ่านพระคัมภีร์และอ่านพระวรสาร
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหาความเข้าใจและพยายามอย่างมากที่ใช้ปีนี้ให้มีค่ามากที่สุด รณรงค์ ส่งเสริมมากขึ้น
จากถ้อยคำที่เปิด พระคาร์ดินัลได้ออกสารถึงคริสตชน “ประโยชน์ล้ำค่า คือการได้รู้จักพระคริสตเยซู” (ฟิลิปปี 3:8)
ให้มีการอ่านจดหมายนักบุญเปาโล เริ่มบทจดหมายฉบับสุดท้ายก่อน คือ จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟีเลโมน
ซึ่งมีแค่บทเดียวและย้อนกลับมาอ่านจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม
เชื่อว่าในปีนักบุญเปาโลทำให้คริสตชนรู้จักมิใช่แค่นักบุญเปาโลแต่รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้น
โดยการอ่านชีวิตของคนที่อุทิศชีวิตตนทุ่มเทสอนเพื่อพระเยซูเจ้าอย่างนักบุญเปาโล เป้าหมายของพระคัมภีร์ไม่ใช่การรู้จักนักบุญเปาโล
แต่รู้จักพระคริสตเจ้า ผ่านทางนักบุญเปาโลนี้เอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ไม่ได้รีรอที่จะเปิดปีนักบุญเปาโลร่วมกับพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทยโดยเราได้เตรียมแผน โครงการต่างๆ เช่น “ศิษย์แท้นักบุญเปาโล”
การพยายามมอบวัตถุดิบที่ดีที่สุดคือ “พระวาจาของพระเจ้า” เราจึงเชื่อว่า
“โอกาสปีนักบุญเปาโลนี้ถ้าคริสตชนหันมาอ่านบทจดหมายของนักบุญเปาโลจะรู้จักพระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น”

 

 

พ่ออยากเชิญชวนให้คริสตชนทุกคน เริ่มอ่านจดหมายของนักบุญเปาโล ทำไมเราถึงไม่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันด้วยการรณรงค์ให้คริสตชน
“ผ่านสายตา จิตใจที่จดจ่อ แล้วอ่านชีวิตของอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่ผู้นี้ที่สอน ทบทวน ตักเตือน ติเตือน เสริมสร้างกลุ่มคริสตชนให้ยึดมั่น
ศรัทธาในพระเยซู” พ่อคิดว่าถ้าทำได้แค่นี้ในขั้นตอนของการอ่าน นั่นจะเป็นการ “อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
จึงขอเชิญให้พี่น้องทุกท่านร่วมใจกันมาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีนักบุญเปาโลในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2008 เวลา 17:00 น.
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง www.catholic.or.th

 

บทความจาก : สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร